| Уведомяваме Ви, че в съответствие с чл. 18 от ЗДКИСДПКИ заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, с Решения №№ 368-ДФ, 369-ДФ и 370-ДФ от 03.05.2012 г. (по отношение на ДФ „КТБ Балансиран Фонд”) №№ и 365-ДФ, 366-ДФ и 367-ДФ от 03.05.2012 г. (по отношение на ДФ „КТБ Фонд Акции”), одобри промените в Правилата, Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на фондовете, както и договорите за депозитарни услуги. Промените влизат в сила от 09.05.2012 година.|